LOGIC

Plataforma agregadora de models per la gestió integrada de dades de qualitat i estat de masses d’aigües superficials.

LOGIC

LOGIC – Plataforma agregadora de models per la gestió integrada de dades de qualitat i estat de masses d’aigües superficials.

LOGIC té com a objectiu proporcionar serveis innovadors per millorar la realització de l’evolució de l’estat de les diferents masses d’aigua.

Aquests serveis serviran a tots els actors que participen en l’elaboració dels programes de seguiment de l’estat i la qualitat de les aigües, a les empreses que donen suport a les confederacions i a les pròpies confederacions i el Ministeri. Les millores que pretén aportar el projecte s’agrupen en serveis d’aplicació usuari pel recull de dades, serveis d’ingesta i integració de dades i serveis analítics i transaccionals.

Aquestes millores permetran una millor aplicació del procés tècnic d’avaluació de les masses d’aigua. Aquest procés es molt complex, dinàmic i està normalitzat a partir de l’establiment en la Directiva Marc de l’Aigua, així com en diversos reals decrets i reglaments (RD Legislatiu 1/2001, RD 907/2007, Ordre ARM/2656/2008, RD 1514/2009, RD 817/2015) i la recent instrucció del 14 d’octubre de 2020 (Guia per l’avaluació de l’estat de les aigües superficials i subterrànies, Guia del procés d’identificació i designació de les masses d’aigua molt modificades i artificials categoria riu).

Duración: June 2020 - March 2023
Coordinador: Labaqua
Partners: Cetaqua and CSIC-Idaea
LOGIC