QUEEN

Estudi dels efectes de la recàrrega directa a l’entorn del pou P18

QUEEN

La recàrrega directa d’aigua en aqüífers ha demostrat ser una eina eficaç per augmentar l’emmagatzematge d’aigua subterrània i millorar la seguretat hídrica en àrees propenses a l’escassetat d’aigua. Sota aquesta premissa, el projecte QUEEN pretén optimitzar l’operació dels pous duals de recàrrega que Aigües de Barcelona està gestionant actualment com a part de l’estratègia de subministrament d’aigua potable.

En l’actualitat, el Pou 18 està recarregant aigua pretractada del riu Llobregat a l’aquífer del Baix Llobregat. En aquest projecte s’estudia tant l’impacte de la recàrrega en la qualitat de l’aigua recarregada i de l’aqüífer com l’optimització de paràmetres operatius per a la reducció de fenòmens com el rebliment dels pous.

QUEEN tindrà un impacte positiu, perquè permetrà un aprofitament millor dels recursos hídrics i l’optimització del model d’explotació de l’aqüífer del Baix Llobregat.

Duración: December 2021 - June 2023
Coordinador: Cetaqua Barcelona
Projecte finançat per Aigües de Barcelona
QUEEN